Zaslužite denar z igralnimi avtomati na spletu igrajte brezplačno

 1. Polar Paws Igraj Igralni Avtomat: Comp Točke se zaslužijo vsakič, ko je stava postavljena in ne glede na njen izid, zato igralci, ki zmagajo ali izgubijo, še naprej napredujejo.
 2. Carnevale Casino Online Slovenija - Brez njega bi bilo bolje.
 3. Crazy Monkey Igraj Igralni Avtomat: V bonusu za pometanje supermarketa se predstava začne, ko igralci izberejo izdelke z živili za nagrade.

Igrajte na 10000 z dice

Fruit Party Igraj Igralni Avtomat
Brezplačni vrtljaji imajo lahko omogočene posebne funkcije, ki pogosto vključujejo dodatne divje simbole ali tako imenovane multiplikatorje.
77spins Casino No Deposit Bonus 2024
Ko ste doma, lahko najdete najboljšo spletno plačilno kartico casino.
Diplomiral je iz matematike na Univerzi v Nebraski.

Igre na srečo v casinoju

Slotman Casino Bonus And Promo Code
Izplačate lahko z večino metod, ki ste jih prej uporabljali za nakazila.
Cookie Casino No Deposit Bonus 2024
Izvirnik je bil velik uspeh, in dodatek krogu brezplačnih vrtljajev je nadaljevanje še bolj privlačna igra.
Nomini Casino No Deposit Bonus 2024

Ochrana osobních údajů

Tyto dále uvedené informace jsou poskytnuty dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zkráceně obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR (General Data Protection Regulation) (dále jen jako „GDPR“).

Totožnost správce: Jiří Tobiáš, sídlem Brno, Gorkého 30/75, PSČ: 602 00, IČ: 87551233,  (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Brno, Gorkého 30, Brno-střed, PSČ: 602 00, email: jt@jiritobias.cz.

Účel zpracování osobních údajů: Nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek, přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv jako administrátora těchto diskusních fór na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou dané zejména zájmem správce na řádném vedení diskusí a příspěvků bez narušení veřejného práva nebo práv jiných osob, na uplatnění práva schválit pouze vybrané příspěvky, práva mazat příspěvky, zejména pokud by příspěvky v diskusi byly v rozporu s právními předpisy, obsahovaly by vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovaly by jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu), zasahovaly by do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob, odkazovaly by na servery obsahující warez, pornografii nebo obsah takzvaného „deep webu“, konkurenční média, případně by tvořily reklamní sdělení nebo odkazovaly na e-shopy apod.. Správce jako administrátor má oprávnění při opakovaném porušování podmínek právo zakázat diskutujícímu trvale přispívat do diskusí a fóra a z tohoto důvodu je nezbytná předchozí registrace.

Za tímto účelem správce zpracovává Vaše:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení),
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa),
 • údaje o IP adrese zařízení fyzické osoby jako komentátora, ze kterého se přihlásil.
 • byly-li tyto údaje poskytnuty.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření jakékoli smlouvy. Nemáte tedy povinnost osobní údaje správci poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů ke zpracování však nebude možné vyřídit Váš požadavek týkající se toho, abyste mohl-(a) přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór webových stránek hokejman.cz

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně, ale mohou být zpracovávány i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účel umožnění nákupu / prodeje v rámci internetového bazaru však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů: pouze správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.

Vaše práva jako subjektu údajů související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si od správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány či nikoliv. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Je Vaším právem, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst.1 GDPR, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Brno, Gorkého 30, Brno-střed, PSČ: 602 00, emailem na adresu: info@hokejman.cz

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům správce poskytuje bezplatně, a to co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od uplatnění práva. Správce je oprávněn takto stanovenou lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. Správce o prodloužení stanovené lhůty, včetně uvedení důvodů, je povinen subjekt údajů informovat.

Správce si vyhrazuje právo, pokud by došlo k uplatňování Vašich práv bezdůvodně či nepřiměřeně, zejména proto, že by se opakovala, účtovat Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Brno, Gorkého 30/75, Brno střed, PSČ: 602 00, emailem na adresu: info@hokejman.cz. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení stížnosti, správce vyzve k doplnění takové stížnosti ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna a půjde o vadu bránící jejímu projednání, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky právní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, tel. č. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení v nařízení GDPR.